Czym są ruchy masowe i kiedy do nich dochodzi?

Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony z księgarni internetowej to książka do nauki geografii dla uczniów pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej w zakresie rozszerzonym. Jej autorzy to: Roman Malarz, Paweł Kroh oraz Marek Więckowski. Z podręcznika można dowiedzieć się m.in. o ruchach masowych w różnych strefach klimatycznych. 

Czym są ruchy masowe?

Ruch masowy to przemieszczenie się materiału skalnego pod wpływem siły ciężkości. Aby ruch masowy miał szansę zaistnieć musi wystąpić nachylenie terenu. Ruchy masowe zdarzają si głównie na terenach, gdzie podłoże jest przeciążone. Zdarza się to także wtedy, gdy w wyniku ulewnych deszczów dochodzi do zaburzenia równowagi stoku. W procesie ruchów masowych występuje pojęcie stoku. Jest to nachylona powierzchnia, która łączy podnóże wzniesienia z jego grzbietem albo wierzchołkiem. Niekiedy taki stok można nazwać zboczem. Jest tak wtedy, gdy stoki są wklęsłe np. w przypadku kotlin oraz dolin. Największy wpływ na ruchy masowe ma nachylenie stoku. Są jeszcze inne czynniki, które mają swój udział w tym zjawisku. Należą do nich: ilość opadów, głębokość zalegających wód gruntowych, rodzaj skał, które budują stok, a także to, jak ułożone są warstwy skalne. 

Kiedy dochodzi do ruchów masowych?

Ruchy masowe powstają, gdy zostaje zaburzona równowaga stoku. Może się tak stać w wyniku następujących czynników: trzęsienia ziemi, podcięcia stoku przez erozję, nasączenia zwietrzeliny wodą, która pochodzi z opadów śniegu albo deszczu. Są to czynniki naturalne. Ruchy masowe mogą również powstać w wyniku czynników spowodowanych działalnością człowieka. Do takich czynników należą: wylesienia, detonacja ładunków, niewłaściwie prowadzone prace ziemne, drgania gruntu, które wywołuje komunikacja, intensywna działalność rolnicza, a także budowa dróg na stromych stokach.  

Czym jest spłukiwanie?

Spłukiwanie jest procesem podobnym do ruchów masowych. W tym wypadku czynnikiem, który w głównym stopniu przyczynia się do ruchu zwietrzeliny jest woda opadowa, a nie jak w przypadku ruchów masowych grawitacja. 

Daniel

View more posts from this author